CÂY CHÈ

NHỮNG CÂY TRÀ CỔ THỤ SỐNG Ở ĐỘ CAO 1400 M SO VỚI MẶT NƯỚC BIỂN CÓ ĐỘ TUỔI TRÊN 400 NĂM

Go Top